Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy III gimnazjum w ramach realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego, realizowali projekt "Atrakcje turystyki rowerowej gminy Zbrosławice".

Opiekun projektu: mgr Joanna Mrowiec.
ATRAKCJE TURYSTYKI ROWEROWEJ GMINY ZBROSŁAWICE
to tytuł projektu realizowanego przez uczniów klasy trzeciej gimnazjum,
w roku szkolnym 2017/ 2018.

Głównymi założeniami projektu było:


•poznanie walorów przyrodniczych gminy Zbrosławice,
•poznanie historii wybranych obiektów o cennych walorach kulturowych,
•propagowanie turystki rowerowej, jako aktywnej formy spędzania czasu,
•integracja zespołu.


Realizacja projektu obejmowała następujące etapy:

 1. Dokonanie waloryzacji przyrodniczej gminy Zbrosławice, z uwzględnieniem elementów sprzyjających rozwojowi turystyki rowerowej tj.: położenia geograficznego, ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, stosunków wodnych, bioróżnorodności,
 2. Wybór obiektów o dużych wartościach przyrodniczych i kulturowych, które występują na terenie gminy,
 3. Dokonanie charakterystyki wybranych obiektów,
 4. Ustalenie trasy wycieczki rowerowej,
 5. Realizacja- przejazd wytyczona trasą i zaprezentowanie wybranych obiektów,
 6. Udokumentowanie realizacji Projektu i prezentacja wśród rodziców i społeczności szkolnej.


Trasę wycieczki rowerowej, liczącej około 35 km, wyznaczono na terenie sołectw: Zbrosławice, Ptakowice, Laryszów, Wilkowice, Księży Las, Kamieniec i Karchowice- Zawada.
Na trasie znalazły się następujące obiekty:
 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach, obiekt o którym pierwsze wzmianki pochodzą z kronik parafialnych z XVII w.

 2. Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego za umowną datę powstania przyjęto 1305 rok,

 3. Poniemieckie bunkry, których budowę rozpoczęto wiosną 1939 roku, jako odcinek punktu oporu tzw. Pozycji Górnośląskiej,

 4. Zbiornik w wyrobisku popiaskowym potocznie zwany „Piaski”, utworzony w wyniku eksploatacji piasku podsadzkowego,

 5. Ptakowicki Portal i Roznos Głębokiej Sztolni Fryderyk, który jako element Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach w dniu 9 lipca 2017 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO,

 6. Sala zabaw ALELE i restauracja „Pod Platanami”, mieszczące się na terenie dawnego majątku rodziny von Larisch,

 7. Kościół św. Michała w Księżym Lesie, jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Śląsku, wybudowany w 1498 roku,

 8. Kapliczka pod wezwaniem św. Izydora Oracza, wybudowana jako dar wdzięczności od miejscowych rolników,

 9. Pałac w Kamieńcu wraz z parkiem- XVIII wieczna budowla, mieszcząca się na terenie dawnego Zamku Templariuszy, w której dziś mieści Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny oraz Opiekuńczo- Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,

 10. Zabytkowa Stacja wodociągowa „Zawada” w Karchowicach, wybudowana w 1894 roku- kompleks wodociągowy, znajdujący się na terenie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,

 11. Staw w Kamieńcu - zbiornik retencyjny oddany do użytku w 1972 roku, początkowo pełniący funkcje rekreacyjne a aktualnie- funkcję łowiska,

 12. Wychodnie skał trasowych, utworzone w wyniku sedymentacji warstw w płytkim i ciepłym morzu sprzed 252 mln lat,

 13. Ośrodek Jeździecki w Zbrosławicach, utworzony w 1973 roku z inicjatywy Akademickiego Klubu Jeździeckiego z Katowic, na terenie wydzierżawionym od Caritasu, prowadzonego przez Siostry Boromeuszki.
Warunki realizacji projektu gimnazjalnego 2017/2018:

 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły.
 5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
 7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 9. Opiekun projektu ma za zadanie:
  1. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  2. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
  3. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 10. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
  1. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  2. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
  3. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
 11. Wychowawca ma za zadanie:
  1. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 12. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 13. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.
 14. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu lub innych nauczycieli.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 16. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.


Strona aktualizowana na bieżąco.

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.