Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach


Projekt edukacyjny 2016/2017:

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy III gimnazjum w ramach realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego, realizowali projekt gazetki szkolnej "W szkolnych murach".

Opiekun projektu: mgr Agnieszka Potysz.W szkolnych murach - specjalne wydanie internetowej gazetki szkolnej.

Specjalne wydanie gazetki szkolnej "W szkolnych murach" realizowanej w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum jest już dostepne pod tym linkiem.


W szkolnych murach - 4. wydanie internetowej gazetki szkolnej.

Czwarte wydanie gazetki szkolnej "W szkolnych murach" realizowanej w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum jest już dostepne pod tym linkiem.


W szkolnych murach - 3. wydanie internetowej gazetki szkolnej.

Trzecie wydanie gazetki szkolnej "W szkolnych murach" realizowanej w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum jest już dostepne pod tym linkiem.


W szkolnych murach - 2. wydanie internetowej gazetki szkolnej.

Drugie wydanie gazetki szkolnej "W szkolnych murach" realizowanej w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum jest już dostepne pod tym linkiem.


W szkolnych murach - 1. wydanie internetowej gazetki szkolnej.

Pierwsze wydanie gazetki szkolnej "W szkolnych murach" realizowanej w ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klasy III gimnazjum jest już dostepne pod tym linkiem.
Nasz zespół redakcyjny składał się z wszystkich uczniów klasy 3 gim. Na spotkaniach i konsultacjach zajmowaliśmy się pracami redakcyjnymi - przydzielaliśmy sobie zadania do samodzielnego opracowania, dobieraliśmy teksty , korygowaliśmy je, gromadziliśmy ciekawostki związane z życiem szkoły jako materiały do gazetki, planowaliśmy kolejne numery oraz ich zawartość.

W kolejnych numerach gazetek znajdowały się reportaże i sprawozdania z odbywających się w naszej szkole różnego rodzaju imprez, uroczystości, wycieczek. Ponadto zamieszczaliśmy w niej felietony, wywiady, ciekawostki oraz czasami recenzje filmów i książek, z którymi warto się zapoznać.

Na łamach naszej gazetki informowaliśmy również o naszych szkolnych sukcesach.

W każdym numerze gazetki staraliśmy się poruszać tematy, które zainteresują każdego ucznia naszej szkoły.

Podczas trwania projektu, w celu zwiększenia i polepszenia, jakości gazetki wzięliśmy udział warsztatach dziennikarskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Pana Jarosława Myśliwskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Gwarek”Efektem naszych działań było powstanie szkolnej gazetki zarówno w formie internetowej w formie pliku PDF, którą tworzyliśmy w oparciu o platformę JUNIOR MEDIA oraz papierowej, która dostępna jest w Bibliotece Szkolnej w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach.Główne cele projektu:

 • Wykształcić poprawność językową ortograficzną i interpunkcyjną.
 • Wykształcić sprawność wypowiedzi w prostych formach dziennikarskich
 • Doskonalenić umiejętności międzyprzedmiotowe
 • Mobilizować się do samorozwoju i kreatywnych działań
 • Rozbudzić zainteresowania dziennikarskie
 • Udoskonalić umiejętność pracy w grupie (pełnienie różnych ról w związku z wydaniem szkolnego czasopisma)
 • Wykorzystać umiejętności posługiwania się programami do edycji tekstu i grafiki.Warunki realizacji projektu gimnazjalnego 2016 /2017:

 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły.
 5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
 7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 9. Opiekun projektu ma za zadanie:
  1. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  2. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
  3. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 10. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
  1. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
  2. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
  3. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.
 11. Wychowawca ma za zadanie:
  1. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
 12. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 13. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.
 14. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu lub innych nauczycieli.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 16. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.
Strona archiwalna - nie podlega aktualizacji

Poprawny CSS! Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.