Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach


Zmiany w statucie Zespołu Szkół w Zbrosławicach, zasady korzystania z telefonów komórkowych.

  Uchwała nr 03/15/16 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbrosławicach z dnia 20.kwietnia 2016 r w sprawie zmian w statucie Zespołu Działając na podstawie:
 1. Ustawy o systemie oświaty z 07.września 1991r (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z poź zm.)
 2. Roporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( DZ.U nr 61,poz.624 z poń. zm.)
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zbrosławicach uchwala:
W Statucie Zespołu Szkół w Zbrosławicach wprowadza się następujące zmiany:
§52 otrzymuje brzmienie:
 1. Szkoła bezpłatnie udostępnia uczniom telefon znajdujący się w sekretariacie w celu przekazania ważnych informacji.
 2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny , za zgodą rodziców, na własną odpowiedzialność. Szkoła nie odpowiada za zniszczenie , zgubienie czy kradzież sprzętu przyniesionego przez ucznia.
 3. Zasady korzystania ze sprzętu podczas wycieczek szkolnych określa kierownik wyjazdu z tym, że:
  1. uczniowie zabierają sprzęt za zgodą rodziców,
  2. opiekunowie wyjazdu nie ponoszą odpowiedzialności za jego zgubienie, zniszczenie , kradzież
 4. W czasie zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia muszą być wyłączone i schowane w plecaku.
 5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych lub przerw możliwe jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego .
 6. W celu porozumienia się w ważnych sprawach rodzinnych, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia po zakończonych zajęciach w oznaczonym miejscu.
 7. Jeżeli uczeń nie przestrzega zapisu pkt 4 , poprzez nauczyciela, oddaje urządzenie wyłączając go, dyrektorowi Zespołu.
 8. Po zakończonych wszystkich zajęciach w danym dniu, uczeń zgłasza się po odbiór urządzenia do dyrektora szkoły .
 9. W przypadku ponownego nie przestrzegania przez ucznia zapisu pkt 4 , po odbiór urządzenia do dyrektora zgłasza się rodzic dziecka.
 10. W przypadku gdy sytuacja powtórzy się po raz trzeci, po odbiór urządzenia do dyrektora szkoły zgłasza się rodzic dziecka, a uczeń otrzymuje 3 punkty karne z zachowania.
 11. W przypadku kolejnych naruszeń przez ucznia zapisu pkt 4, po odbiór urządzenia do dyrektora zgłasza się rodzic dziecka, a uczniowi obniżona zostaje ocena z zachowania o jeden stopień do oceny nagannej włącznie.
 12. Zasady korzystania z urządzeń przez uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej , biorąc pod uwagę powyższe zapisy, ustalają w porozumieniu z rodzicami, wychowawcy klas.

Poprawny CSS! Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.